1. HABERLER

  2. Baharın olmazsa olmaz besinleri
Baharın olmazsa olmaz besinleri

Baharın olmazsa olmaz besinleri

Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler başta üst solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Çaresi ise besinlerde...

A+A-

Mev­sim den­ge­siz­lik­le­ri­nin grip, nez­le, si­nü­zit gi­bi has­ta­lık­la­ra da­ve­ti­ye çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­ten Hi­sar In­ter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Elif Ka­ra­ca­noğ­lu, bu dö­nem­de ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­dir­mek için tü­ke­til­me­si ge­re­ken be­sin­le­rin lis­te­si­ni ver­di...

Düğ­me man­tar­lar: Se­len­yum, B vi­ta­min­le­ri, ri­bof­la­vin, nia­sin ve an­ti­ok­si­dan kay­na­ğı olan man­tar özel­lik­le üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ris­ki­ni dü­şür­me ko­nu­sun­da et­ki­li­dir.

La­ha­na: La­ha­na glu­ta­min kay­na­ğı­dır. La­ha­na­yı sev­mi­yor­sa­nız çor­ba­la­rı­nız ve ye­mek­le­ri­ni­ze ek­le­ye­rek be­sin de­ğe­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir­si­niz.

Ba­dem: Stre­sin et­ki­le­ri­ni azal­ta­rak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yen bir be­sin­dir. Gün­de 1 fin­can ba­dem tü­ke­ti­mi, gün­lük E vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nı­zın yak­la­şık %50’si­ni kar­şı­lar.

Grey­furt: Yük­sek oran­da C vi­ta­mi­ni içe­ren grey­furt ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin ak­ti­vas­yo­nu­nu ar­tı­ran fla­vo­no­id­ler içe­rir.

Light yo­ğurt: Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar D vi­ta­mi­ni dü­ze­yi dü­şük olan­la­rın so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­be ya­ka­lan­ma ris­ki­nin yük­sek ol­du­ğu­nu gös­ter­miş­tir. Bu ne­den­le D vi­ta­mi­ni yö­nün­den zen­gin olan yo­ğur­dun her gün ya­rım ka­se tü­ke­til­me­si so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı di­ren­ci ar­tı­rır.

Sa­rım­sak: Sa­rım­sak ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni des­tek­le­yen an­ti­ok­si­dan­lar içe­rir. Sa­rım­sa­ğın da­ha et­ki­li ol­ma­sı­nı is­ti­yor­sa­nız hiç doğ­ra­ma­dan pi­şi­rin ve böy­le tü­ke­tin. Çün­kü kü­kürt­lü bi­le­şik­ler doğ­ra­nın­ca et­ki­si­ni kay­be­der.

Is­pa­nak: C vi­ta­mi­ni içe­ren ıs­pa­nak, vü­cu­dun ye­ni hüc­re­ler üret­me­si­ne yar­dım­cı olan fo­lat içe­rir. Is­pa­nak­tan da­ha faz­la ya­rar­lan­mak is­ti­yor­sa­nız çiğ ya da ha­fif­çe pi­şi­re­rek tü­ke­tin.

Çay: Ye­şil ya da si­yah çay fark et­mez; her iki­si de has­ta­lık­lar­la sa­va­şan po­li­fe­nol­ler ve fla­vo­no­id­ler içe­rir. Bu an­ti­ok­si­dan­lar hüc­re­ye za­rar ve­ren ser­best ra­di­kal­le­ri arar­lar ve yok eder­ler.

Tat­lı pa­ta­tes: Ha­vuç gi­bi an­ti­ok­si­dan be­ta-ka­ro­ten içe­rir. Ay­rı­ca tat­lı pa­ta­tes de yaş­lan­ma sü­re­ci­ni ya­vaş­la­tan ve ba­zı kan­ser­le­rin ris­ki­ni dü­şü­ren A vi­ta­mi­ni içe­rir.

Bro­ko­li: Bro­ko­li, vü­cu­du ko­ru­mak için ge­re­ken A, B, C, D vi­ta­mi­ni ve glu­tat­yon içe­rir.

SERDA KIVILCIM-BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.