1. HABERLER

  2. Halk kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere şikayet yağdırdı
Halk kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere şikayet yağdırdı

Halk kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere şikayet yağdırdı

Yüksek başvuru bedeline rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği ihalelere şikayet yağdı. Şikayet sahipleri, itiraz için 14,8 milyon lira harcarken, en fazla belediye ve Sağlık Bakanlığı şikayet edildi

A+A-

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği iha­le­le­re va­tan­daş­lar­la şir­ket­le­rin yap­tı­ğı şi­ka­yet­ler, yük­sek şi­ka­yet be­del­le­ri­ne rağ­men hız kes­mi­yor. Şi­ka­yet edi­leniha­le­le­rin yüz­de 30’u dü­zel­til­di, yüz­de 6’sı ip­tal edil­di.

 En çok 5 bin 727 li­ra

Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­’na gö­re dev­le­tin dü­zen­le­di­ği iha­le­ler­le il­gi­li Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­’na (KİK) şi­ka­yet baş­vu­ru­sun­da bu­lu­na­bil­mek için şi­ka­yet sa­hi­bi­nin ge­çen yıl 1305 li­ra ila 5 bin 354 li­ra­yı göz­den çı­kar­ma­sı ge­rek­ti. 2014’te öde­ne­cek şi­ka­yet be­de­li 1429 ile 5 bin 727 li­ra ara­sın­da ola­cak. 2013’te ya­pı­lan iha­le­le­re va­tan­daş­lar­la şir­ket­ler­den 5 bin 93 adet şi­ka­yet gel­di.

‘İs­tis­na­’ zır­hı­na ta­kıl­dı

Bu ki­şi­ler şi­ka­yet­le­ri Kİ­K’­e ya­pa­bil­mek için cep­le­rin­den 14,8 mil­yon li­ra har­ca­dı. Şi­ka­yet­le­rin 4 bin 66’sı şir­ket­ler, 503’ü or­tak gi­ri­şim grup­la­rı 524’ü de va­tan­daş­lar­dan gel­di. En faz­la şi­ka­yet 2-15 mil­yon li­ra bü­yük­lü­ğün­de­ki iha­le­le­re ya­pıl­dı. Ge­çen yıl 9,8 mil­yar li­ra­lık ka­mu alı­mı­na ise şi­ka­yet­ten mu­af ol­du­ğu için şi­ka­yet ya­pı­la­ma­dı. Şi­ka­yet­le­rin 3 bin 34’ü ka­mu­nun hiz­met alı­mı iha­le­le­ri­ne ya­pıl­dı. 1205 ya­pım işi şi­ka­ye­te ma­ruz ka­lır­ken mal alım iş­le­ri­ne de 854 adet şi­ka­yet gel­di. Be­le­di­ye­le­rin 1138, Sağ­lık Ba­kan­lı- ­ğı­’nın 1093 iha­le­si şi­ka­ye­te ma­ruz kal­dı. 5 bin 93 ay­rı şi­ka­yet­ten 4 bin 964’ü iha­le­ye iti­raz, 17’si Ku­rul ka­ra­rı üze­ri­ne esa­sa geç­me­ye iliş­kin in­ce­le­me, 75’i Ku­rul ka­ra­rı­na iti­raz ve 37’si de mah­ke­me ka­ra­rı üze­ri­ne esa­sa geç­me/ye­ni­den in­ce­le­me ta­le­bin­den olu­şu­yor.308’i ip­tal edil­di

KİK, ge­çen yıl şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı­nın 5 bin 39’u­na iliş­kin uyuş­maz­lık ka­ra­rı al­dı. KİK, in­ce­le­me­le­ri so­nu­cun­da 3 bin 51 baş­vu­ru­yu uy­gun bul­ma­dı­ğı için red­det­ti. 1538 iha­le şi­ka­yet­ler doğ­rul­tu­sun­da dü­zel­til­di, 308 iha­le ip­tal edil­di, ida­re­le­rin çe­şit­li ne­den­ler­le ip­tal et­ti­ği 20 iha­le ye­ni­den dü­zen­let­ti­ril­di. 122 iti­raz hak­kın­da ise ka­rar ve­ril­me­si­ne ge­rek ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı alın­dı.

Kamu 105 milyar liralık ihale yaptı

Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ge­çen yıl top­lam 105,5 mil­yar li­ra tu­ta­rın­da iha­le ger­çek­leş­tir­di. İha­le­le­rin 89,2 mil­yar li­ra­sı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pıl­dı. 9,8 mil­yar­lık kı­sım is­tis­na ve kap­sam dı­şıy­dı. 6,4 mil­yar­lık iş ise doğ­ru­dan te­min yo­luy­la ger­çek­leş­ti­ril­di. Ge­çen yıl ya­pı­lan 157 bin 324 iha­le­nin 129 bi­ni söz­leş­me­ye bağ­la­na­rak 48 bin ger­çek ve tü­zel ki­şi ta­ra­fın­dan yük­le­nil­di.

Şikayet bedeli 12 bin liraya çıkıyor  

Ka­mu iha­le­le­ri­ne şi­ka­yet be­del­le­ri aşı­rı yük­sek bu­lu­nu­lur­ken, Hü­kü­met bu be­del­le­ri ar­tır­ma yö­nün­de ya­sa ha­zır­la­dı. Mec­li­s’­ten Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na onay için gön­de­ri­len ve in­ter­ne­te ya­sak ge­ti­ren tor­ba ya­sa­nın içe­ri­sin­de yer alan mad­de­ye gö­re iha­le­le­re ya­pı­la­cak şi­ka­yet be­del­le­ri yüz­de 100’ü aşan oran­lar­da arttı­rı­la­cak. Ya­sa­ya gö­re çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le Kİ­K’­e şi­ka­yet baş­vu­ru­sun­da bu­lu­na­bil­mek için en kü­çük iş­ler­de da­hi en az 3 bin li­ra baş­vu­ru be­de­li öde­mek ge­re­ke­cek. İha­le be­de­li art­tık­ça bu tu­tar 6 bin ve 9 bin ve en bü­yük iha­le­ler­de 12 bin li­ra­ya yük­se­le­cek.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.