1. HABERLER

  2. Hayırsever üye seçiminin valiye bırakılmasına CHP'den itiraz
Hayırsever üye seçiminin valiye bırakılmasına CHP'den itiraz

Hayırsever üye seçiminin valiye bırakılmasına CHP'den itiraz

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında görev yapacak ‘iki hayırsever üyenin’ seçiminin valinin inisiyatifine bırakılmasına CHP itiraz etti.

A+A-

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında görev yapacak ‘iki hayırsever üyenin’ seçiminin valinin inisiyatifine bırakılmasına CHP itiraz etti. CHP muhalefet şerhi yazarak Erdoğan’ın İranlı Rıza Sarraf hakkında kullandığı ‘hayırsever işadamı’ ifadesine göndermede bulundu.

 
CHPMec­li­s’­te gö­rü­şü­len tor­ba ya­sa­da­ki sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma va­kıf­la­rı­na ‘i­ki ha­yır­se­ver üye­’ ifa­de­si hak­kın­da il­ginç bir mu­ha­le­fet şer­hi yaz­dı. Ha­yır­se­ver ola­rak anı­lan ba­zı ki­şi­le­rin adı­nın yol­suz­lukid­di­ala­rı­na ka­rış­tı­ğı ha­tır­la­tıl­dı.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da tu­tuk­la­nan İran­lı Rı­za Sar­raf hak­kın­da kul­lan­dı­ğı, “Ha­yır­se­ver işa­da­mı­” ifa­de­si­ne gön­der­me ya­pan CHP mu­ha­le­fet şer­hin­de, “De­niz Fe­ne­ri, TÜR­GEV gi­bi va­kıf ve der­nek­le­rin adı­nın geç­ti­ği yol­suz­luk id­di­ala­rı­nın ay­yu­ka çık­tı­ğı bir dö­nem­den ge­çen Tür­ki­ye­’de ha­yır-ha­se­nat iş­le­ri, AKPik­ti­da­rın­da dev­let ran­tı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, ele ge­çi­ril­me­si ve pay­laş­tı­rıl­ma­sı sü­re­ci­nin bir kı­lı­fı ola­rak kul­la­nıl­mış­tı­r” de­nil­di.

BEY­TÜL­MAL­DEN HIR­SIZ­LIK

Mu­ha­le­fet şer­hin­de rant­tan pay alan­la­rın, için­den ayır­dık­la­rı ba­ğış­lar­la ken­di­le­ri­ne ve yap­tık­la­rı işe ‘di­ni meş­ru­iye­t’ sağ­la­ma uğ­ra­şı­na gi­riş­tik­le­ri ve si­ya­si oto­ri­te­nin de bu­na göz yum­du­ğu ile­ri sü­rül­dü.  “Bu ko­nu­da bir di­ğer önem­li nok­ta da bey­tül­mal­den hır­sız­lık va­ka­la­rı­dır. Ha­yır iş­le­ri da­hil ol­mak üze­re, han­gi amaç­la olur­sa ol­sun bu ran­tı da­ğı­tır­ken ka­yıt ve de­ne­tim dı­şı bir kay­nak oluş­tu­rul­ma­sı sa­de­ce ka­nun­la­ra gö­re suç iş­len­me­si de­ğil, ay­nı za­man­da ken­di­li­ğin­den bu ran­tın bir kıs­mı­nın bi­ri­le­ri­nin ce­bi­ne gir­me­si­ne, ya­ni si­ya­si yol­suz­lu­ğun her tü­rü­ne ka­pı­la­rın so­nu­na ka­dar açıl­ma­sı an­la­mı­na gel­mek­tedi­r” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Son id­di­ala­rın da hü­kü­me­tin bir rant oluş­tur­du­ğu, pay­laş­tır­dı­ğı, hat­ta bir kıs­mı­na ha­yır iş­le­ri ve ken­di si­ya­se­ti­ni fi­nan­se et­mek için el koy­du­ğu id­di­a edi­len mu­ha­le­fet şer­hin­de şu gö­rüş­ler yer al­dı:

DEVLETİN PARASI

“Bu ara­da ka­yıt dı­şı tra­fik­te bir kıs­mı­nı da özel he­sap­la­ra ge­çir­di­ği ar­tık bir sır ol­mak­tan çık­mış­tır. Zi­ra Baş­ba­kan Er­do­ğan da so­ruş­tur­ma­lar baş­la­dı­ğın­da du­ru­mu ‘mil­le­tin, dev­le­tin pa­ra­sı de­ğil ki­’ di­ye sa­vun­ma­ya ça­lış­mış­tır. Dev­let ik­ti­da­rı­na da­ya­na­rak ta­sar­ruf edi­len her ku­ruş mil­le­tin ve dev­le­tin pa­ra­sı­dır. İk­ti­da­rın kul­lan­dı­ğı ger­çek güç, dev­let ran­tı­nı da­ğıt­ma ye­te­ne­ğin­den kay­nak­lan­mak­ta­dır. AKP ik­ti­da­rı bu ye­te­ne­ği­ni ge­liş­tir­mek için de­fa­lar­ca Ka­mu İha­le Ya­sa­sı­’nı de­ğiş­tir­miş, kent­le­rin ran­tı­nı peş­keş çek­mek­te zer­re ka­dar be­is gör­me­miş­tir. Bu ne­den­le­dir ki ik­ti­da­rın, ar­ka­sın­da­ki ki­mi med­ya ve iş dün­ya­sın­dan ki­şi­lerle kur­du­ğu ba­ğım­lı­lık iliş­ki­si sa­ye­sin­de ya­şa­nan yol­suz­luk­la­rın bu­gün gün ışı­ğı­na çık­mış ol­ma­sı hiç
te­sa­düf de­ğil­dir.”

Düzenleme ne getiriyor?

Düzenleme ile büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, hayırsever vatandaşlar arasından seçilecek iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenecek.

Düzenlemenin önceki halinde hayırsever üyeler İl Genel Meclisi tarafından seçiliyordu. Büyükşehir yasasındaki değişiklikle İl Genel Meclis’leri kaldırılınca bir çok yetkide olduğu gibi hayırsever üye seçimi de ortada kaldı. Düzenleme ile yetki Vali’ye veriliyor.

ÇETİN ÇİFTÇİ - BUGÜN GAZETESİ

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.