1. HABERLER

  2. Kılıçdaroğlu: Doğru söylüyorsun yürütmenin başısın
Kılıçdaroğlu: Doğru söylüyorsun yürütmenin başısın

Kılıçdaroğlu: Doğru söylüyorsun yürütmenin başısın

Yalova’da konuşan CHP liderinin hedefinde Başbakan vardı. Erdoğan’ın “Ben yürütme organının başıyım” sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Biz de zaten sana onu söylüyoruz, ‘Sen yürütmenin başısın’ diyoruz” dedi.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, par­ti­si­nin se­çim kam­pan­ya­sı kap­sa­mın­da Ya­lo­va Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­’n­da dü­zen­le­nen mi­ting­de ko­nuş­tu. Ko­nuş­ma­sı­na “Son olay­lar­dan en­di­şe­ye ka­pıl­ma­yın. Bi­lin ki bu ül­ke­de Cum­hu­ri­ye­tin gü­ven­ce­si var, on­lar siz­ler­si­niz. Unut­ma­yın
CHP’­nin ol­du­ğu yer­de öz­gür­lük­ler var­dı­r” di­ye­rek baş­la­yan Kı­lıç­da­roğ­lu, 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu üze­rin­denBaş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ı eleştirerek özet­le şun­la­rı söy­le­di:

BO­YU KA­DAR KA­SA ÇIK­TI

*17 Ara­lı­k’­ta ne­ler ya­pıl­dı­ğı aşa­ma aşa­ma bir film şe­ri­di gi­bi geç­ti gö­zü­mü­zün önün­den. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı. 4 ba­ka­nın ço­cuk­la­rı­nın ya­tak oda­la­rın­da baş­ça­la­nın bo­yu ka­dar ka­sa­lar çık­tı.

*Ka­sa­la­rın için­de do­lar­lar, eu­ro­lar çık­tı. Bak­tı­lar ki bu iş bü­yü­dü, koş­tu, özel uça­ğı­nı Ak­sa­ra­y’­a gön­der­di, va­li­ye ‘Gel İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dü­rü ol, bu­nu ka­pa­t’ de­di.

*İlk adım­dı bu, po­lis­le­ri sav­cı­la­rı de­ğiş­tir­di­ler. Yet­me­di Baş­ba­kan çık­tı ‘Bu ope­ras­yon ba­na kar­şı, Bi­la­l’­e kar­şı ya­pıl­mış­tır, Bi­lal üze­rin­den ba­na ulaş­mak is­ti­yor­la­r’ de­di.

*Dün­ya ta­ri­hin­de ilk kez AKP hü­kü­me­ti­nin dev­le­ti soy­du­ğu­nu gö­rü­yo­ruz. Es­ki­den bir bis­kü­vi rek­la­mı var­dı, ‘O­nun adı he­men ak­la ge­li­r’ di­yor­du. Hır­sız de­yin­ce ak­la ne ge­li­yor? Tay­yip. Ne söy­le­ye­yim ben.

*Bu ül­ke­nin nü­fu­su­nun en az ya­rı­sı ona ‘hır­sı­z’ di­yor. Hır­sız bir adam Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti baş­ba­ka­nı­nın kol­tu­ğun­da otu­rur mu?

KENDİSİ SÖYLÜYOR

*Ar­ka­daş­la­ra söy­le­dim, sa­kın baş­ba­kan de­me­yin, sa­yın da de­me­yin, adı ve un­va­nı bel­li­dir, dün­ya­ya nam sal­mış­tır, adı baş­ça­lan­dır. O hır­sız o kol­tuk­tan in­me­di­ği sü­re­ce ona her yer­de hır­sız di­ye­ce­ğiz. Tür­ki­ye­’nin bir dik­ta­tör ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ğini söy­le­dim.

*Dik­ta­tör­ler için hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü, ka­dın er­kek eşit­li­ği, yar­gı, ya­sa­ma, yü­rüt­me di­ye üç ay­rı or­gan yok­tur. Dik­ta­tör için yü­rüt­me or­ga­nı var­dır, o da bi­li­yor­su­nuz ‘yü­rüt­me­’dir. Baş­ça­lan, ‘Ben yü­rüt­me­nin ba­şı­yı­m’ di­yor, biz de onu di­yo­ruz.

*Bü­tün an­ne­le­rin elin­den öpü­yo­rum, ço­cu­ğu­nuz iş­siz­se se­be­bi baş­ça­lan­dır, çift­çi kar­deş­le­rim alın te­ri­nin kar­şı­lı­ğı­nı ala­mı­yor­san, bu­nun se­be­bi baş­ça­lan­dır. He­pi­miz san­dı­ğa gi­der­ken dü­şü­ne­ce­ğiz, bu­ra­dan Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si­’ne oy ve­ren de­ğer­li yurt­taş­la­rı­ma ses­len­mek is­ti­yo­rum.

*‘Yol­suz­luk­la, yok­sul­luk­la, ya­sak­lar­la mü­ca­de­le ede­ce­ği­z’ de­di­ler, si­zi kan­dır­dı­lar, adam ye­ri­ne koy­ma­dı­lar. ‘Yol­suz­luk­la mü­ca­de­le ede­ce­ği­z’ de­di­ler, ço­cuk­la­rı­nı pa­ra­ya boğ­du­lar. Dik­ta­tör­ler; bir, hal­ka ya­lan söy­ler­ler; iki, hal­kın ma­ne­vi duy­gu­la­rı­nı sö­mü­rür­ler, din iman ede­bi­ya­tı ya­par­lar, öbür ta­raf­tan ma­lı gö­tü­rür­ler.

AK PARTİLİLER’E SESLENDİ

*Ar­tık her­ke­sin gö­zü açıl­sın, ne­yin ne ol­du­ğu­nu her­kes bil­sin. Kul hak­kı ye­mek gü­nah­sa, Yü­ce Al­lah, her tür­lü gü­nah­la gel ama kul hak­kıy­la gel­me di­yor, sen de gi­dip hâ­lâ bu­na oy ve­ri­yor­san sa­na söy­le­ye­cek bir şey bu­la­mı­yo­rum.

*Ada­let ve Kal­kın­ma Par­tisi­’ne oy ve­ren­le­re ses­le­ni­yo­rum; ya­lan­cı­dan baş­ba­kan ol­maz, hır­sız­dan, baş­ça­lan­dan, di­ni si­ya­se­te alet eden­den, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­ne inan­ma­yan­dan baş­ba­kan ol­maz.

Eğer siz kul hak­kı ye­me­nin gü­nah ol­du­ğu­na ina­nı­yor­sa­nız, bun­la­ra oy ve­rir­se­niz be­nim iki elim si­zin ya­ka­nız­da ola­cak­tır.

‘Kaçtığı ülkeden getirip hesap soracağım’

Yol­suz­luk ope­ras­yo­nu kap­sa­mın­da tu­tuk­lu olan ara­la­rın­da ba­kan ço­cuk­la­rı ve İran­lı işa­da­mı Rı­za Sar­ra­f’­ın da bu­lun­du­ğu sa­nık­la­rın ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan CHP li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu şöy­le ko­nuş­tu:

“A­dı yol­suz­lu­ğa ka­rı­şan­la­rın hep­si­ni ser­best bı­rak­tı­lar. Kah­ra­man­ma­ra­ş’­ta bir gen­ce­cik ço­cu­ğu­muz 17 li­ra çal­dı di­ye 17 ay ce­za al­dı. 1 mil­yar do­lar gö­tür­dü­ler, hep­si ser­best kal­dı. Oy ve­ren­le­re ses­le­ni­yo­rum, bir baş­ba­ka­nın evin­de na­sıl olur da 1 mil­yar do­lar pa­ra olur? Eli­ni­zi vic­da­nı­nı­za ko­yun, Al­lah için dü­şü­nün, tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı için dü­şü­nün. Dün­ya ta­ri­hin­de han­gi baş­ka­nın evin­de bu ka­dar pa­ra var? Dev­le­tin ban­ka­la­rı var, alın te­riy­le ka­zan­dıy­san gö­tür ya­tır. Ama hır­sız­lık yap­tın, gö­tü­re­mi­yor­sun. Ben sa­na hır­sız, baş­ça­lan de­meye­yim de ne di­ye­yim. Baş­ça­la­nın yö­net­ti­ği bir ül­ke is­te­mi­yo­ruz. De­de­le­ri­mi­zin, ba­ba­la­rı­mı­zın me­zar­la­rı Ça­nak­ka­le­’de, ku­cak ku­ca­ğa ya­tı­yor­lar.

Biz de ço­cuk­la­rı­mı­za, on­la­rın bi­ze bı­rak­tı­ğı ül­ke­den da­ha gü­ze­li­ni bı­rak­mak için yo­la çık­tık. Mil­let oy ver­di, hır­sız­lık ya­pı­yor­lar. He­sa­bı­nı sor­maz­sam na­mer­dim. Ya kol­tu­ğu bı­rak ya he­li­kop­te­re bin kaç de­miş­tim. ‘He­sap sor­ma­ya­cak mı­sı­n’ di­ye eleş­tir­i­ler al­dım. Bu kar­de­şi­niz kul hak­kı yi­yen her­kes­ten he­sa­bı­nı so­ra­cak­tır. Ka­çar mı? Emin olun ka­çar. Kaç ama kaç­tı­ğın ül­ke­den Tür­ki­ye­’ye se­ni ge­ri ge­ti­re­ce­ğim, bu­ra­da he­sa­bı­nı so­ra­ca­ğım.”

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.